Rapport från styrelsesammanträdet den 1 april 2020

Under terminens fjärde styrelsesammanträde var Corona-viruset huvudtemat. Styrelseordförande Daniel Wänn berättade för styrelsen om den stödgrupp som består av utvalda styrelsemedlemmar vars syfte är att stödja kuratelet i deras beslutsfattande. Förste kurator Erik Lidén redogjorde för styrelsen vilka åtgärder som har införts på Nationen till följd av omvärldens påverkan. Tredje kurator Vera Olsson förklarade hur dessa åtgärder har påverkat Nationens olika verksamheter samt engagemanget hos ämbetsmannaskaran.  Vidare tillsattes en arbetsgrupp bestående av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg, Andre kurator em. Victor Wiberg och Skattmästare Hans Röstorp med uppgiften att se över Nationens kostnader. Avslutningsvis diskuterades huruvida en ändring i medlemsavgiften skulle vara aktuellt till hösten.

Valda ämbetsmän:

Val av Dagchef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Elsa Kiljunen

Val av Kvällschef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Jesper Flyckt

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik