Kommunikation från Styrelsesammanträdet 8 december 2021

Under sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2021. Vidare meddelade Styrelsens representant i Trygghetsfrågor Johanna Rehme att trygghetsgruppen nyligen haft möte där bl.a. den kommande Tygghetsenkät diskuterades och det beslutades om att skicka ut enkäten i mitten av december. Tredje kurator Caroline Holst berättade om att planeringen för Valborg 2022 fortgår. Därefter diskuterades Verksamhetens budget 2022, där ledamöter fick inkomma med önskemål på revidering. Landskap kommer besluta om budgeten under Första Lagtima Vårlandskap. Avslutningsvis informerade Ledamot Carl Fredrik Kjellberg och Tredje kurator Caroline Holst att de fortsätter arbetet mot en kontantfri nation, och att förhoppningen är att nationen är helt kontantfri fr.o.m. årsskiftet.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Markus Mühlenbock och Nora Löwbeer

Fyllnadsval av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Victor Larson, Ludvig Johansson, Thomas Brolin och Ellinor Gustavsson

Fyllnadsval av nio Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Agnes Fogelström och Ida Åström

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Mattias Bäckström