Kommunikation från styrelsesammanträdet 13 oktober 2021

Under terminens fjärde styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att Nationen har 6864 stycken medlemmar, vilket är flest antalet medlemmar någonsin. Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för augusti. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen fortsätter trygghetsarbetet på nationen, bl.a. har det startats en FB-grupp för där alla som önskar arbeta som trygghetsvärd kan ansöka om medlemskap. Därefter uppdrogs Förste kurator Sigrid Holm att tillsammans med stadgerevideringsgruppen ta fram en tidsplan till nästa sammanträde gällande ev. ändringar av Nationens stadgar. Vidare beslutades att anta en Policy för verksamhetens nyttjande av fastigheten. Bakgrunden till beslutet är att Förvaltningsnämnden har framkommit med ett förslag på samarbetsdokument mellan Styrelsen och förvaltningsnämnden. Syftet är att hålla liv i nationsminnet och se till att framtida styrelser, förvaltningsnämnder och kuratel kan ta genomtänkta beslut om de är medvetna om historien. Avslutningsvis berättade Tredje kurator Caroline Holst och Styrelseordförande Carl Mattsson att den nya grölbaren har börjat byggas.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Elin Fyrhlund

Tillförorndande av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Marcus Mühlenbock

Styrelsen genom Sigrid