Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 25 september 2023


Under landskapet avhandlades följande punkter i urval.
2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska halvårsrapporten för VT23 vilken godkändes av Landskapet.

Skattmästare S. Iversen redogjorde för bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12. Landskapet beslutade att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12 och föra över resultat och balansräkning till nästa räkenskapsår. Vidare beslutade Landskapet att ge Skattmästare Stefan Iversen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Valförrättning av en vakant post i Klubbverket hänsköts till styrelsen.

Ett yrkande från Förvaltningsnämnden gällande att utse Skattmästare Victor Wiberg som behörig kontotecknare i Avanza Bank godkändes av Landskapet.

Under landskapet valdes följande personer till ämbetsmän vid nationen.

§ 10 Fyllnadsval av tolv Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2023
Fabian Fallenius,
Måns Conradson,
Jonas Danielsson,
Felix Engblom,
Louise Matsgård,
Vira Stjärnberg,
Frida Linder,
Tilda Nilsson,
Sebastian Aho,
Sofia Falkestam,
Sophia Widemark och
Filippa Backman
§ 11 Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 – 31/12 2023
Wilma Johansson
§ 12 Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023
Lisa Hörnkvist Chidli
Kristoffer Af Jochnick
§ 13 Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7– 31/12 2023
Lisa Hörnkvist Chidli
Sara Movin
§ 14 Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 – 31/12 2023
Edvin Jernhall
§ 15 Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/7– 31/12 2023
Alexander von Dahn
§ 16 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023
Lisa Diaz-Pintado Adeström
§ 17 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
William Röhl
§ 18 Fyllnadsval av en Marknadsassistent för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023
Matilde Lundström
§ 19 Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Wilhelm Johansson
§ 20 Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Olga Berg
§ 22 Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Philip Byström
§ 27 Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations
Studentbostäder för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024
Axel Danielsson
§ 28 Val av en IT-ansvarig för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Harald Ernhagen
§ 30 Val av en Valberedare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Jennifer Jägerbert Andersson
§ 31 Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Ivar Jonsson
§ 33 Val av en Fanförare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Jonatan Wilund
§ 36 Val av Stipendiesekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Isabel Baldursdóttir
§ 37 Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Carl Fredrik Kjellberg
Katarina Boiwe
§ 38 Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2024 –
31/12 2024
Jens Persdahl
§ 39 Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2024 –
1/3 2025
Erik Lindmark
§ 40 Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2024 –
31/12 2024
Jens Persdahl
Henrik Gustafsson
§ 42 Val av en Barmästare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Alice Alexandersson
§ 44 Val av Seniorer
Alice Alexandersson,
Alicia Gustafsson ,
Dan Friedman,
Elin Åberg,
Hannes Öberg,
Johanna Haglund,
Julia Linnér,
Klara Wallestam,
Lana Mustafa,
Linnea Forsman,
Markus Mühlenbock,
Rebecca Ander,
Theodor Petersén,
Wilma Nordin
Hanna Lundin
§ 45 Val av Hedersledamöter
Tommy Körberg

Protokollet samt bilagor finns att läsa i dess helhet hos Förste Kuratorn.