Kallelse Urtima Landskap

Kallelse till Urtima Landskap

å Stockholms Nation torsdagen den 13 december kl. 16.00

 

Prel. föredragningslista:

 

 • Landskapets Öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av två rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Stadgeändringar rörande valkriterier för Proinspektorsämbetet
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Förtydligande:

För att en stadgerevidering ska gå igenom krävs två landskap varav ett lagtima landskap. Urtima landskap får tidigast hållas tio dagar efter ett lagtima landskap. Landskapet får senast hållas den 15 december. Beslutsförhet råder då minst 20 landsmän närvarar.

 

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort.

 

 

Varmt välkommen!

 

 

Karin Karsten

Förste Kurator