Kallelse Urtima landskap 14 dec 2020

Urtima Landskap 2020

å Stockholms nation måndagen den 14 december kl. 11.00

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Godkännande av budget för verksamheten 2021
 •     Beslut om förändrad nationsavgift
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator