Kallelse till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl 16.00.

Härmed kallas Stockholms nations landsmän till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl. 16:00 för att fatta beslut om godkännande av verksamhetens budget för räkenskapsåret 2024.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Val av två justeringsmän
 4. Val av två rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
 8. Meddelanden 
 9. Ekonomisk rapport för Verksamheten.
  – Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson
 10. Budget för Verksamheten för räkenskapsåret 2024.
  – Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson
 11. Bokslut för Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022
 12. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021
 13. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023
 14. Övriga frågor
 15. Landskapets avslutande

Sista dagen för anmälan av ärende är lördagen den 9 december. Ärenden anmäls skriftligen per e-post till Förste Kurator på 1q@stockholmsnation.se.

________________________________

Johannes Tagesson
Förste Kurator