KALLELSE Första lagtima höstlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

KALLELSE

Första lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

NOTERA: Närvaro är endast tillåten genom föranmäld ankomst via mejl till valberedning@stockholmsnation.se

Deadline: Söndag 27/9 18.00

Föredragningslista:

§ 1            Landskapets öppnande

§ 2            Godkännande av kallelsen

§ 3            Val av två justeringsmän

§ 4            Val av fyra rösträknare

§ 5            Fastställande av röstlängd

§ 6            Fastställande av föredragningslistan

§ 7            Godkännande av föregående protokoll

§ 8            Meddelanden

§ 9            Information om röstningsförförande

§ 10          Fyllnadsval av fem Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 11          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 12          Fyllnadsval av två Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020 -31/12-2020

§ 13          Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 14          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 15          Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 -30/6 2021

§ 16          Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6-2021

§ 17          Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 18          Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2019

§ 19          Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 20          Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 21          Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019 –31/10 2020

§ 22          Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2021

§ 23          Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2020 – 12/31-2021

§ 24          Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 25          Val av en Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

§ 26          Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 27          Val av en Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 28          Val av en Fanförare för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 29          Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 30          Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 31          Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2021

§ 32          Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 33          Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 34          Val av Seniorer

§ 35          Val av Hedersledamöter

§ 36          Val av en Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 2021-2023

§ 37          Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 38          Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 39          Paus

§ 40          Inlämnande av röstsedlar

§ 41          Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator

§ 42          Bokslut Verksamheten 2019 Andre kurator em. Victor Wiberg

§ 43          Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Stenberij  

§ 44          Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp

§ 45          Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp

§ 46          Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19

§ 47          Stadgeändringar

§ 48          Övriga frågor

§ 49          Landskapets avslutande

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator